Algemene voorwaarden en privacyverklaring Marjan van Herpen Fotografie

Bij het plaatsen van een opdracht, fotoshoot en/of workshop (cursus) bij Marjan van Herpen Fotografie (hierna te noemen Fotograaf) accepteert u deze algemene voorwaarden.

Algemeen:

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en niet inwisselbaar voor contanten.
 • Digitale bestanden worden 1 jaar bewaard in het archief van de fotograaf en mogen daarna door de fotograaf verwijderd worden. U dient zelf te zorgen voor een back-up van uw ontvangen bestanden.
 • De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Dit geldt ook voor het doorvoeren van prijswijzigingen. Na boeking staat de dan geldende prijs vast.

Aansprakelijkheid:

 • Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.
 • Wanneer de fotograaf niet in staat is de gemaakte afspraak na te komen zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak met u gemaakt worden. Mogelijke redenen hier voor zijn technische storingen, ziekte, overmacht.
 • Wanneer er door u of uw kinderen schade aan de studio en of apparatuur ontstaat, bent u daar zelf aansprakelijk voor.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
 • De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Marjan van Herpen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. Opdrachtgever vrijwaart Marjan van Herpen Fotografie en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
 • Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, dan zorgt de opdrachtgever/deelnemer voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.

Fotoshoot:

 • Fotografie is een kwestie van smaak en persoonlijke creativiteit. In mijn portfolio kunt u zien hoe mijn werkwijze is. Als u een fotosessie boekt gaat u akkoord met deze stijl van fotografie en kunt u, na het maken van de fotosessie, daar later niet op terug komen.
 • Bij het maken van de portretserie is het resultaat mede afhankelijk van de emoties van de geportretteerde, de omstandigheden en de weersinvloeden. Hier heeft de fotograaf geen grip op en zal haar uiterste best doen om het beste er uit te halen. Hier zijn dus geen garanties op.
 • Annulering van de opdracht eerder dan 48 uur voor aanvang van de fotosessie is kosteloos.
 • Annulering van de opdracht binnen 48 uur voor aanvang van de fotosessie kost u 50% van het overeengekomen bedrag. Dit voor gereserveerde tijd en voorbereidingskosten. Indien u direct dezelfde nieuwe fotoshoot boekt ontvangt u op die boeking 25% korting.

Factuur en betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Enkel in overleg contant bij aanvang van de shoot of de workshop.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bestellingen:

 • Wilt u na het maken van de fotoshoot prints en/of fotoproducten bestellen dan ontvangt u hiervoor vooraf een factuur. Omdat het om gepersonaliseerde producten gaat heeft u geen recht op retourzending van de bestelde producten.
 • Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient u dit binnen 2 dagen kenbaar en aantoonbaar te maken aan de fotograaf. De fotograaf zal dan voor een vervangend product zorgen.
 • Fotoproducten (afdrukken, canvassen, afdruk op dibond, fotoboeken etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.
 • Bij het samenstellen van een fotografisch ontwerp worden enkel digitale bestanden van de fotograaf gebruikt. U kunt hiervoor dus geen eigen foto’s aanleveren.
 • De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm. Het is mogelijk dat de klant de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart op zijn eigen beeldscherm wanneer deze niet gekalibreerd is.
 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, stornering of andere vergoeding.
 • De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoproducten welke door de klant of derder gemaakt zijn anders dan de door de fotograaf gebruikte geadviseerde leveranciers.

Auteursrecht van de foto’s:

 • De fotograaf mag naar eigen inzicht en creativiteit de foto’s maken en bewerken.
 • De fotograaf blijft eigenaar en behoudt het copyright van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.
 • Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
 • U mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dit vooraf met de fotograaf te hebben besproken.
 • Bij elke vorm van publicatie welke is overeengekomen met de fotograaf bent u verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Marjan van Herpen of www.marjanvanherpen.eu) op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om foto’s in te zenden voor fotowedstrijden zonder toestemming van de fotograaf. Dit geldt tevens voor de foto’s die gemaakt zijn tijdens een workshop.
 • Bij ontvangst van de digitale ‘high resolution’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Foto’s speciaal gemaakt voor website’s, folders etc, mogen voor dit doeleinde gebruikt worden maar altijd met naamsvermelding van de fotograaf.

Technische problemen

 • Marjan van Herpen werkt met twee camera’s en diverse objectieven. Mocht deze apparatuur om wat voor reden dan ook uitvallen dan zal er geprobeerd worden voor vervanging te zorgen. Lukt dit niet dan zal de fotoshoot verplaatst worden naar een andere datum. De fotograaf is niet aansprakelijk bij overmacht bij bijvoorbeeld brand, diefstal of een defecte geheugenkaart.

Privacy en persoonsgegevens:

 • De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.
 • Fotograaf vraagt na de fotosessie altijd toestemming om foto’s op haar website te plaatsen en te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media) of te gebruiken voor drukwerk zoals visitekaartjes en flyers.
 • Bij deelname aan de workshops zal de fotograaf foto’s en/of filmmateriaal maken als promotiemateriaal. Geef bij de boeking vooraf duidelijk aan als u dit niet wenst zodat de fotograaf hier rekening mee kan houden.

Workshop/Cursus:

 • Inschrijven voor cursus en workshop kan uitsluitend schriftelijk per mail via het invullen van een toegezonden inschrijfformulier.
 • Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Marjan van Herpen Fotografie die op de website vermeld staan.
 • De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld dat na facturering binnen 8 dagen dient te zijn voldaan.
 • Opdrachtgevers/cursisten kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag of workshop-dag schriftelijk of via de mail annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd.
 • Bij afwezigheid van de cursist wordt geen restitutie van het cursus geld verleend. Er mag in overleg wel een andere deelnemer als vervanging deelnemen.
 • Marjan van Herpen Fotografie behoudt het recht om bij onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de workshop niet door te laten gaan. Het cursusgeld zal dan worden terugbetaald. Indien mogelijk zal een alternatief worden aangeboden.
 • Tijdens de workshop zal Marjan van Herpen Fotografie beeld en/of geluidmateriaal maken t.b.v. promotie van nieuwe workshops. Dit zal gebruikt worden op de website of social media. Wilt u niet zichtbaar of hoorbaar in beeld geeft u dit dan vooraf schriftelijk aan.

Opleidingen en lesmateriaal:

 • Het lesmateriaal voor de workshops is door Marjan van Herpen Fotografie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Marjan van Herpen Fotografie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of verschil in fotografische inzichten in het verstrekte materiaal.
 • Marjan van Herpen Fotografie beschikt over de auteursrechten van het verstrekte lesmateriaal. Dit mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Het is tevens niet toegestaan om lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Wijziging algemene voorwaarden en informatie op de website

 • Fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De versie van de overeengekomen meegestuurde voorwaarden bij boeking van een fotoshoot of workshop zijn de voor de klant geldende en bindende voorwaarden.
 • Informatie op de website mag ten allen tijde verbeterd of gewijzigd worden.
 • Ondanks dat de fotograaf de website met zorg heeft samen gesteld kunnen er geen rechten worden

Reiskosten

 • Binnen een straal van 6 km rondom het postcodegebied van mijn adres (5941 AJ) zullen er geen reiskosten in rekening worden gebracht.
 • Na 6 km wordt er € 0,19 per km gerekend. Is de afstand meer dan 20 km dan wordt er € 0,39 per km gerekend (retour) wegens de meegerekende reistijd.

Toepasselijk recht/geschillen

 • In alle gevallen, waarin door Marjan van Herpen Fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY VERKLARING (AVG)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Marjan van Herpen Fotografie. Door gebruik te maken van deze website accepteer je het privacybeleid.

Marjan van Herpen Fotografie zal de onderstaande verstrekte gegevens met zorg behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden:

 • Foto’s van klant en diens familie
 • Voor en achternaam hoofdboeker
 • Adresgegevens hoofdboeker
 • Telefoonnummer hoofdboeker
 • Emailadres hoofdboeker
 • Bankrekeningnummer hoofdboeker

Delen van persoonsgegevens met derden

 • Gegevens zullen uitsluitend in overleg worden verstrekt als dit nodig is voor de afhandeling van een opdracht zoals het leveren van bestellingen.

Sturen van aanbiedingen, promotiemateriaal of informatie

 • Marjan van Herpen Fotografie zal voor het versturen van aanbiedingen of informatie gebruik maken van het emailadres of het telefoonnummer van de klant. Een klant kan ten allen tijden aangeven om de gegevens aan te passen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Website en social media, wedstrijden en promotiemateriaal

 • Klant kan middels het boekingsformulier aangeven of de foto’s gebruikt mogen worden in lage resolutie voor website, promotiemateriaal, social media en wedstrijden. Hierbij kan de klant ook aangeven of er een tag geplaatst mag worden bij de foto.

Versie: juni 2021, Marjan van Herpen Fotografie